Disclaimer

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van de Hoornvlieswijzer door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. De Hoornvlies Patiënten Vereniging en haar informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met informatie, producten of diensten die worden genoemd op de Hoornvlieswijzer.

De informatie op de Hoornvlieswijzer is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-) diagnose. De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de Hoornvlieswijzer of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen. In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning.

Bezoekers van de Hoornvlieswijzer wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers worden geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. Bij acute medische klachten en bij het verergeren van klachten of symptomen worden bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts.

De Hoornvlies Patiënten Vereniging behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen op de Hoornvlieswijzer met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het is mogelijk dat informatie die op de Hoornvlieswijzer wordt gepubliceerd niet geheel volledig is.

De inhoud van de Hoornvlieswijzer, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij de Hoornvlies Patiënten Vereniging. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Hoornvlies Patiënten Vereniging is het niet toegestaan deze Hoornvlieswijzer of enig onderdeel daarvan te kopiëren, te verwerken of te verspreiden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies, dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst als u onze site bezoekt. Deze cookies sturen gegevens door over uw bezoek, zoals welke pagina's u bekijkt, welke browser u gebruikt en hoe u op deze site terechtgekomen bent. We gebruiken Google Analytics voor algemene statistieken, zoals het totale aantal bezoekers in een bepaalde periode, welke pagina's worden veel bezocht en naar welke onderwerpen zoeken mensen op onze site. De gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.

Mijn video's